Disclaimer

Juridische informatie

De website https://niger.diplomatie.belgium.be wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk België, hierna de FOD Buitenlandse Zaken.

De verantwoordelijke uitgever is de Minister van Buitenlandse Zaken.

 
Aansprakelijkheid

De FOD Buitenlandse Zaken verplicht zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de ononderbroken toegankelijkheid van de website te waarborgen. Hij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien de site om welke reden ook niet toegankelijk is.

De gebruiker van de website bevestigt, kennis te hebben genomen van deze mededeling en verbindt zich ertoe deze in acht te nemen.

De gebruiker bevestigt dat hij over de nodige kennis en middelen beschikt om de site te bezoeken en te gebruiken en bevestigt zich ervan te hebben vergewist dat de gebruikte configuratie vrij is van virussen en volledig functioneel is.

De FOD Buitenlandse Zaken kan niet waarborgen dat alle op de site verstrekte informatie juist en volledig is en evenmin dat de website altijd goed werkt en absoluut veilig is.

De FOD Buitenlandse Zaken neemt de nodige maatregelen om de gebruiker beschikbare en betrouwbare informatie en tools aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen of besmette software op de website.

De inhoud van de website van de FOD Buitenlandse Zaken heeft een louter informatief karakter. De FOD Buitenlandse Zaken kan niet waarborgen dat de op de site verstrekte informatie juist, volledig en actueel is.

De gebruiker aanvaardt dat hij de informatie en tools op de site uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

 
Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website https://niger.diplomatie.belgium.be is opgenomen in het register van de verwerkingsprocessen van de FOD Buitenlandse Zaken.

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming stelt de FOD Buitenlandse Zaken als verantwoordelijke van de verwerking de gebruiker ervan in kennis dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt. De gegevens die de gebruiker via de op de site beschikbare formulieren meedeelt, zijn bestemd voor het gemachtigd personeel van de FOD Buitenlandse Zaken en worden voor administratieve doeleinden verwerkt.

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming heeft de gebruiker recht op inzage, informatie, wijziging en rechtzetting van zijn persoonsgegevens.

Hij heeft ook het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De gebruiker die deze rechten wil uitoefenen, stuurt hiertoe een verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Buitenlandse Zaken op het mailadres: dpo@diplobel.fed.be. Bij de mail voegt hij een scan van zijn identiteitsbewijs met zijn handtekening.

De regels die inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden toegepast, zijn raadpleegbaar op de website van de FOD onder “Privacy Policy”.

De gebruiker wordt erop gewezen dat de website gebruik maakt van een cookie dat automatisch in zijn navigatiesoftware kan worden geplaatst. De regels die inzake het gebruik van cookies worden toegepast, zijn raadpleegbaar op onze website onder “Cookies Policy”.

 
Voorwaarden voor het hergebruik (Creative Commons-0 licentie)

  • Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.
  • Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto's, afbeeldingen, geluid, video's enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.
  • De federale overheid stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website correct en actueel is. Wordt er toch een fout vastgesteld, dan verbindt ze zich ertoe om zo spoedig mogelijk de nodige correcties aan te brengen.

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op http://data.gov.be/nl/wettelijk-kader

 
Links

De FOD Buitenlandse Zaken behoudt zich het recht voor links op zijn website naar de website van derden te verwijderen, als die niet langer verenigbaar zijn met de essentiële deontologische beginselen van het openbaar ambt.

De gebruikers van de websites mogen geen definitieve links naar deze website leggen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken.

 
Professioneel elektronisch berichtenverkeer

De e-mailadressen van de FOD Buitenlandse Zaken en van elk van zijn personeelsleden dienen uitsluitend voor professioneel gebruik. Professionele documenten die voor de FOD Buitenlandse Zaken zijn bestemd, moeten naar de professionele e-mailadressen worden gezonden. In het kader van het “recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers” past de FOD Buitenlandse Zaken de volgende regels toe:

  • het professionele berichtenverkeer voor het verzenden of ontvangen van privé-berichten kan enkel worden gebruikt binnen de grenzen van het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers;
  • in de onderwerpregel van het e-mailbericht moet de vermelding “persoonlijk-privé” staan;
  • indien dit niet wordt vermeld, wordt het bericht niet automatisch als privé-e-mail behandeld.


Disclaimer Reisadviezen

De reisadviezen gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hierna FOD Buitenlandse Zaken genoemd, worden regelmatig aangepast aan de evolutie van de toestand in de betrokken bestemmingen en in ieder geval wanneer zich gebeurtenissen voordoen die een invloed kunnen hebben op de veiligheid van de Belgische reizigers.

De aanpassingen worden door de FOD uitgevoerd na interpretatie van alle relevante informatie die de FOD kan bekomen via de middelen die tot haar beschikking staan.

Het reisadvies wordt opgevat als een van de informatiebronnen die de Belgische reizigers kunnen raadplegen om een beslissing te nemen aangaande hun reisplannen en is dus een vrijblijvende raadgeving, gepubliceerd als een dienstverlening aan de reizigers, aan wie het vrij staat om het al dan niet op te volgen.
De FOD verschaft geen individuele adviezen aan reizigers. De beslissing om de reis te ondernemen ligt uitsluitend bij de reiziger.

Aldus is het evident dat de reizigers zelf hun verantwoordelijkheid moeten opnemen aangaande de gevolgen van hun beslissing om al dan niet naar de bestemming van hun keuze te vertrekken. De FOD Buitenlandse Zaken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schadegevallen die verband kunnen houden met de in dit reisadvies verstrekte informatie. Voor vragen in verband met de gevolgen van het annuleren van een reis dient u zich dan ook te wenden tot uw reisagent en/of reisverzekeraar.


Disclaimer Reisdocumenten voor Belgen

Informatie onder voorbehoud en voor onaangekondigde wijzigingen vatbaar. Voor absolute zekerheid, raadpleeg de ambassade van het land/de regio waar u heenreist of uw reisagent.

 
Toepasselijk recht

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetten.

 
Wijziging

De FOD Buitenlandse Zaken behoudt zich het recht voor de inhoud van deze juridische mededeling te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gebruiker wordt dus verzocht deze mededeling geregeld na te lezen.