Ambassade van België in Niger
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

België en Niger onderhouden vriendschappelijke en coöperatieve betrekkingen die voortdurend worden versterkt. Veranderende nationale en mondiale contexten en verbintenissen hebben de ontwikkeling van banden, instrumenten en samenwerkingskanalen tussen beide landen, die in mei 2021 de vijftigste verjaardag van hun bilaterale samenwerking vierden, sterk beïnvloed.

Niger heeft volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) een van de laagste indices voor menselijke ontwikkeling ter wereld en staat nog steeds voor vele uitdagingen. Het is momenteel een van de landen die Belgische ontwikkelingshulp ontvangen. Voor meer informatie, klik hier.

In overeenstemming met de beginselen van haar buitenlands beleid draagt België bij tot de ontwikkeling van Niger door zich aan te sluiten bij de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en bij de strategieën en beleidsprioriteiten die door de Nigerese regering zijn bepaald. Hieronder volgt een niet-limitatief overzicht van deze bijdrage via initiatieven en programma's die door België in Niger worden gefinancierd en/of uitgevoerd.

Samenwerking met de overheid

De bilaterale samenwerkingsprogramma's tussen het Koninkrijk België en de Republiek Niger worden uitgevoerd door Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Voor de periode 2022-2026 hebben de portefeuilles betrekking op drie regio's (Dosso, Tahoua en Tillabéri) en het centrale niveau in Niamey.

  • De landenportefeuille omvat vier interventies op het gebied van: 1) gezondheidszorg; 2) onderwijs; 3) agro-pastorale ontwikkeling en jeugdondernemerschap en; 4) een 3 D-project (defensie, ontwikkeling, diplomatie).
  • De thematische portefeuille Sahel-klimaat bestrijkt Burkina Faso, Mali, Niger en Senegal, waarbij de regionale component in Niamey zal worden beheerd. Het betreft voornamelijk het geïntegreerd beheer van natuurlijke hulpbronnen en het duurzaam herstel van de ecosystemen van de Sahel.

Niet-gouvernementele samenwerking

De Belgische niet-gouvernementele samenwerking verloopt via programma's die worden uitgevoerd door Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS), hoofdzakelijk in het kader van een gemeenschappelijk strategisch kader. Tijdens de periode 2022-2026 worden in Niger 11 programma's uitgevoerd door 9 ANGS (Action Damien, Advocaten Zonder Grenzen, Caritas International, Belgische Rode Kruis, Humanité & Inclusion, Artsen zonder Grenzen, Oxfam, Plan International, Vétérinaires Sans Frontières).

Belgische niet-gouvernementele organisaties in Niger voeren eveneens humanitaire, overgangs-, weerbaarheids- en vredesopbouwprogramma's uit.

De indirecte universitaire samenwerking wordt geregeld door overeenkomsten tussen de Belgische staat en Vlaamse en Franstalige universiteiten. Deze overeenkomsten worden vergezeld van meerjarenplannen waarin de doelstellingen en de middelen voor de universitaire samenwerking zijn vastgelegd.

De Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES) werkt samen met de Abdou Moumouni Universiteit (UAM) van Niamey via haar institutionele steunprogramma's (2014-2016, 2017-2021 en 2022-2027), met name voor de ontwikkeling van masteropleidingen & academisch onderzoek, evenals het informatiesysteem voor studentenbeheer.

Multilaterale samenwerking

België neemt deel aan de basisfinanciering van verschillende multilaterale organisaties en verleent ook financiële en technische steun aan specifieke programma's (vermindering van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, migratie, humanitaire hulp, biodiversiteit, klimaat, enz.) Daartoe behoren de structuren, internationale initiatieven en programma's van de Verenigde Naties, de Europese Unie en bepaalde ontwikkelingsbanken (waaronder WFP, UNHCR, UN Women, UNFPA, OCHA, FAO, WHO, UNDP, UNICEF, Wereldbank). 

BIO Invest

BIO, de Belgische investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden, verstrekt financiering en strategisch advies aan de particuliere veehouderijsector in Niger, met name via het pluimveebedrijf AviNiger, om bij te dragen tot de voedselzekerheid.

Leningen van staat tot staat

De Belgische Staat heeft in het verleden leningen verstrekt aan de Nigerese Staat voor specifieke situaties en momenteel in het kader van de verbetering van de drinkwatervoorziening in de hoofdstad Niamey.

Andere initiatieven, partnerschappen en samenwerkingsprojecten

Buiten de meerjarige programmeringskaders worden door Belgische overheids- of niet-overheidsorganen soms oproepen tot het indienen van projecten en aanvragen voor specifieke thema's gelanceerd, die openstaan voor personen/entiteiten van Nigerese nationaliteit. Deze omvatten:

  • Steun aan de privésector via de door de Koning Boudewijnstichting beheerde Business Partnership Facility (BPF);
  • Capaciteitsopbouw van overheidsambtenaren door het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen - Egmont;
  • Beurzen voor universitaire studies en opleidingen gesubsidieerd door België (voor meer informatie, zie VLIR of ARES.